• Condicions generals

  El present document regula els termes i condicions d'utilització del lloc web   i la relació comercial que sorgeixi entre El Celler de Llibres i l'usuari (en endavant CLIENT) que realitzi una compra per via electrònica dels productes que hi apareixen.

   

  La realització d'una comanda i la seva confirmació per part del CLIENT implica l'acceptació plena dels presents termes i condicions de venda així com la garantia de que és major de 18 anys i té la capacitat legal necessària per a contractar.

   

  El Celler de Llibres es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: "Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys".

   

  Tots els productes oferts a la botiga en línia de El Celler de Llibres estan dirigits a consumidors finals en els termes i condicions previstos per la Llei de Comerç Minorista i no poden ser venuts a tercers.

   

   

   

  TERMES I CONDICIONS DE VENDA

   

   Procés de compra

   

  Si està realitzant una comanda per primera vegada, se li demanarà que es registri introduint la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya.

   

  En el cas que es tracti d'un usuari registrat i amb un compte actiu, haurà d'introduir el seu e-mail i contrasenya i el sistema reconeixerà les seves dades.

   

  Un cop activat el compte podrà navegar en el lloc web fins a trobar l'article desitjat. Fent clic sobre el mateix accedirà a tota la informació detallada i, si així ho desitja, afegir-lo a la cistella de la compra.

   

  Finalment, confirmant la cistella de la compra se li indicarà el preu total de la comanda incloent IVA i cost d'enviament (si aplica).

   

  En el termini màxim de 24 hores des de la confirmació del pagament de la comanda el client rebrà la confirmació de preparació del mateix per correu electrònic a l'adreça e-mail facilitada.

   

  Un cop preparada la comanda, aquesta serà lliurada a domicili mitjançant transportista. Se li notificarà via correu electrònic la data de sortida de la comanda de les instal·lacions de El Celler de Llibres.

   

  Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels productes. Si en realitzar la comanda algun d'ells no estigués disponible s'informarà el més aviat possible al CLIENT mitjançant la forma de contacte que ens hagi estat facilitada per acordar la solució que millor s'adapti a les seves necessitats.

   

  Els productes oferts es distribueixen exclusivament a Espanya Península i Balears.

   

   Preus

   

  El preu de cada producte està degudament indicat a la seva pàgina d'informació corresponent.

   

  Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent l'IVA) sense tenir en compte les possibles despeses d'enviament.

   

  Tot això es detalla i es calcula automàticament durant el procés de compra i ha de ser acceptat pel CLIENT abans de formalitzar la comanda.

   

  Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els productes dels que El Celler de Llibres ja hagi realitzat la confirmació d'enviament.

   

  D'acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada des del nostre lloc web estarà subjecta a l'impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

   

   Formes de pagament

   

  El pagament del producte adquirit podrà realitzar-se:

   

   

   

   A) Mitjançant targeta de crèdit / dèbit VISA o MASTERCARD (plataforma de comerç electrònic segur de Redsys)

   

  El càrrec es durà a terme en temps real a través d'aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

   

  Aquestes dades no seran guardades o manipulades per El Celler de Llibres, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzem un servei d'autenticació de Comerç Electrònic Segur establert per Visa/Mastercard pel qual usuari s'autentica davant la seva entitat emissora i el comerç s'autentica davant el seu banc adquirent.

   

  A l'efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 128 bits.

   

   B) Mitjançant Transferència bancària.

   

  Un cop confirmada la comanda rebrà totes les dades necessàries per realitzar la transferència. Es procedirà a la preparació de la mateixa quan es confirmi la recepció de la transferència al nostre compte bancari, procés que pot trigar fins a 24 h en funció de l'entitat bancària. Per agilitzar el procés pot facilitar-nos el comprovant de la transferència per correu electrònic a comandes.celler@gmail.com indicant en l'assumpte el número de la seva comanda en línia.

   

  Si té qualsevol dubte relatiu a les formes de pagament pot contactar sense cap tipus de compromís amb nosaltres.

   

   

   

   Servei d'entrega

   

   

   

  El Celler de Llibres informarà al CLIENT mitjançant correu electrònic de la data de sortida de la comanda dels magatzems de El Celler de Llibres. En un termini d'entre 24 i 72 hores (dissabtes, diumenges i festius no inclosos) des de la data de confirmació de la seva tramesa, la comanda serà lliurat a l'adreça indicada pel CLIENT.

   

  Tots els enviaments es realitzaran mitjançant l'operador logístic més adequat.

   

  En el moment del lliurament de la comanda, el CLIENT haurà de verificar i comprovar l'estat de la mercaderia lliurada, signar l'albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

   

   

   

  En cas d'incidència per falta de mercaderia, manca d'embalums, danys en l'embalatge o altres; el CLIENT haurà d'especificar en els albarans facilitats pel transportista (original i còpia) qualsevol anomalia detectada, signar-los i notificar aquesta incidència a El Celler de Llibres en un termini màxim de 24 hores següents a la recepció de la comanda.

   

  Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a les 24 hores de la recepció de la comanda, serà rebutjada.

   

   

   

  El lliurament de la comanda es considera efectuat en el moment en què aquesta és posada a disposició del CLIENT i El Celler de Llibres queda eximida de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscabament a partir d'aquest moment.

   

   

   

  El Celler de Llibres no es responsabilitza dels retards produïts per causes alienes a la seva gestió o per causes de força major.

   

   

   

  El Celler de Llibres no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament facilitada pel CLIENT no s'ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix.

   

   

   

  La pèrdua o deteriorament de la mercaderia durant el transport no serà responsabilitat de El Celler de Llibres, sinó de la pròpia agència de transport.

   

   

   

   Despeses d'enviament

   

   

   

  Per a les comandes d'import superior a  75€ o per a aquelles que són recollides a les nostres instal·lacions les despeses d'enviament són gratuïtes.

   

  Per les comandes inferiors als 75€ s'aplicaran les tarifes detallades a aquesta web en concepte de transport.

   

  Les despeses d'enviament es calculen automàticament durant el procés de compra i s'especifiquen degudament abans del pagament de la comanda.

   

   

   

   Serveis postvenda

   

   

   

  El Celler de Llibres no acceptarà devolucions de producte. En cas d'incidència, degudament notificada i aprovada per part de El Celler de Llibres, s'acordarà amb el client la millor via de resolució de la mateixa.

   

  El Celler de Llibres no està obligat a indemnitzar l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

   

  Les fotografies dels productes que apareixen al lloc web són propietat de El Celler de Llibres i no són vinculants.

   

   

   

   Dret de desistiment

   

   

   

  En compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, El Celler de Llibres els informa que donada la tipologia de productes el dret de desistiment no és aplicable.

   

  Article 102.1 -Llevat les excepcions que preveu l'article 103, el consumidor i usuari té dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent dels previstos en els articles 107.2 i 108.

   

  Article 103 - El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:  c) El subministrament de béns confeccionats de conformitat amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

   

   Excepcionalment, el CLIENT podrà exercir el seu dret de desistiment sempre que la seva comanda estigui en procés de preparació i encara no hagi estat enviada, contactant telefònicament amb el 936 749 659 per notificar-ho i posteriorment enviant la confirmació de desistiment per escrit a comandes.celler@gmail.com  indicant en l'assumpte el número de comanda en línia.

   

   

   

  Política de reemborsament

   

   

   

  En el cas que s'hagi de fer un reemborsament El Celler de Llibres gestionarà la devolució de l'import abonat mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel CLIENT en un termini no superior a 14 dies naturals des de la confirmació d'acceptació del mateix per part de El Celler de Llibres.

   

   

   

   Atenció a l'Usuari

   

   

   

  Per contactar amb El Celler de Llibres per a qualsevol qüestió, pot dirigir-se als nostres Servei d'Atenció al Client mitjançant:

   

  RAÓ SOCIAL: El Celler de Llibres S.L.                  

   

  NOM COMERCIAL: El Celler de Llibres

   

  DOMICILI: Rambla del Celler 25

   

  POBLACIÓ: Sant Cugat del Vallès

   

  PROVÍNCIA: Barcelona

   

  TELÈFON: 936 749 659

   

  CORREU ELECTRÒNIC: comandes.celler@gmail.com

   

   

   

  Resolució de conflictes

   

   

   

  Sobre aquest contracte s'aplicarà la legislació espanyola. Les parts acorden sotmetre’s per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada del present contracte, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

   

   

   

   Modificació de les condicions de venda

   

   

   

  Queda reservat el dret a realitzar canvis en qualsevol moment en el lloc web, en les polítiques, termes i condicions, incloent les presents Condicions de Venda.

   

  El CLIENT queda subjecte als termes, condicions i polítiques en vigor en el moment de realitzar la comanda llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi en aquests que hagi de ser aplicable a qualsevol comanda realitzada anteriorment.

   

   

   

  Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s'entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l'exigibilitat de la resta de condicions.

   

   

   

  En cas de nul·litat parcial, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d'aquestes Condicions de Venda.

   

   

   

  El no exercici per part de El Celler de Llibres de qualsevol dret derivat d'aquestes Condicions de Venda no s'ha d'interpretar com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part de El Celler de Llibres o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

   

   

   

  Devolucions

   

   

   

  - No s’acceptarà cap mena de devolució del producte derivada del mal ús o tractament de la peça o objecte per part del client.

   

  - El termini d’entrega està subjecte al temps que trigui la distribuïdora en entregar els llibres, en el cas de manca d’estoc.

   

  - Si en algun dels casos algun dels llibres ja no està disponible ens posarem en contacte amb el client el més aviat possible per oferir-li altres opcions.

   

  - En cap cas la devolució d'un producte implicarà automàticamente el reemborsament del mateix. És política de El Celler de Llibres compensar la devolució d'un producte amb un altre del mateix import. En cas de desitjar-se un producte d'import superior el CLIENT haurà de fer l'aportació econòmica necessària per compensar la diferència. No s'acceptaran devolucions transcorregudes 72 hores de la recepció del producte.

   

  - Qualsevol canvi, compensació o reemborsament que es portés a terme, serà tramitat a partir de la recepció per part de El Celler de Llibres del producte original.

Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les galetes de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.